مانتیتورینگ

 

 

 مانیتورینگ یا اسکادا (SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition) :

 

مانیتورینگ سیستم ها به معنای انتقال اطلاعات محیط ، دستگاه ها و… به کامپیوتر است. نمایش و مشاهده ی اطلاعات سیستم به صورت آنلاین ، باعث می شود که زمان تصمیم گیری کاهش بیابد . مثلا در فضاهای گسترده که موانع طبیعی وجود دارد یا در فضاهایی که نیاز به داشتن اطلاعات دقیق از عملکرد سیستم مورد نظر است، اطلاع از رخ دادها بسیار مشکل است و نیازمند زمان زیادیست. با استفاده از مانیتورینگ در کمترین زمان از فضا و عملکرد سیستم ها آگاه شده و می توان بهترین تصمیم را گرفت. مانیتورینگ سیستم ها شامل: کنترل روشنایی محیط، کنترل دستگاها، کنترل هوای محیط، امنیت محیط و… است.

دپارتمان الکترونیک شرکت فنی مهندسی لاندا ، برای هر مجموعه، سیستم مورد نظر را طراحی و اجرا می کند.