مهندسی معکوس

 

بسیاری از مجتمع های صنعتی ، اداری وتجاری، سالهاست مشغول به فعالیت هستند . سیستم ها و دستگاه ها کم کم مستهلک شده یا دچار عیب می شوند. اغلب سیستم های این مراکز ، وارداتی و بدون نقشه هستند. در صورت بروز مشکل کل مرکز از کار افتاده و ادامه کار امکان پذیر نمی باشد.

 
دپارتمان الکترونیک شرکت فنی مهندسی لاندا با تکیه بر علم و دانش خود، برای مراکز قدیمی نقشه تهیه کرده تا در هنگام از کار افتادن مرکز، سریع مشکل شناخته و بر طرف شود. و حتی در صورت بروز عیب، تمامی نقشه ها و بردها، مهندسی معکوس شده و یک سیستم سالم جایگزین می شود.